Børn og Unge-udvalget i Frederiksberg kommune

Kilde: Frederiksberg kommunes hjemmeside
https://www.frederiksberg.dk/politik/kommunalbestyrelsen-og-udvalg/saerlige-udvalg-raad-og-naevn/boern-og-unge-udvalget

Børn og Unge-udvalget træffer beslutning om tvangsmæssige indgreb efter reglerne i § 74 i lov om social service.

Udvalget består jf. § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af fem medlemmer, hvoraf to medlemmer vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, et medlemmer byretsdommer og udpeget af Domstolsstyrelsen og to medlemmer, der er pædagogisk-psykologisk sagkyndige og udpeget af Statsforvaltningen.

Børn og Unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af Kommunalbestyrelsen.

Udvalgets aktuelle sammensætning

Kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg (formand)
Kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt (næstformand)
Herudover en dommer udpeget af Domstolsstyrelsen
To børnesagkyndige udpeget af Statsforvaltningen

Hvilke sager behandler Børn og Unge-udvalget?

Børn og Unge-udvalget træffer blandt andet afgørelse i sager om:

  • Tvangsmæssige undersøgelser af et barns eller en ungs forhold
  • Tvangsmæssig anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet
  • Tvangsmæssig opretholdelse af en anbringelse uden for hjemmet
  • Afbrydelse af samvær og/eller kontakt mellem f.eks. forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge under en anbringelse uden for hjemmet
  • Overvåget samvær under et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet

Det er Børne- og Ungeområdet, Familieafdelingen der beslutter, om en sag skal forelægges for Børn og Unge-udvalget. Barnets eller den unges holdning til den påtænkte foranstaltning skal fremgå sagsfremstillingen. Udvalget kan beslutte enten at følge eller at afvise Børne- og Ungeområdets indstilling.

Formandsbeslutning

I akutte tilfælde kan udvalgets formand eller næstformand træffe en foreløbig afgørelse om ovenstående. Formandens eller næstformandens afgørelse skal inden 7 dage forelægges hele udvalget.

Rettigheder ved sagens forelæggelse for Børn og unge-udvalget

Når en sag forelægges Børn- og Ungeudvalget har sagens parter en række rettigheder som er beskrevet i loven:

Forældre og unge over 12 år har ret til gratis bistand fra advokat
Forældre og børn/unge kan tage en bisidder med (for eksempel et familiemedlem eller en ven) til møder i udvalget
Forældrene og børn/unge har ret til at udtale sig overfor udvalget, inden der træffes beslutning

Klager over udvalgets afgørelser

Klager over udvalgets afgørelser kan indbringes for:

Ankestyrelsen
Teglholmsgade 3
2450 København SV

Kontakt
Børne- og Ungeområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Send sikker Digital Post til Børne- og Ungeområdet
Mandag – torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-13
Telefon: 38 21 21 21