Dokumentation fra Liste J: Borger 11 For syg til fleksjob

Denne borger, som havde 2 mindreårige børn, havde sclerose, som er karakteriseret ved en stadig fremadskridende forværring af funktionsniveauet, men det var jobcenter Frederiksberg ikke interesseret i at indhente speciallægeerklæringer om. Dermed handlede jobcenter Frederiksberg ulovligt, da de både har ansvar for og pligt til at oplyse en borgers sag relevant og tilstrækkeligt jævnfør officialprincippet, som også kaldes for undersøgelsesprincippet.

Selvom jobcentret var helt bevidst om denne borgers sclerose og bevidst om, at hendes funktionsevne fremadskridende ville forværres, så gav jobcentret hende afslag på fleksjob, da de mente, at hun på daværende tidspunkt var for syg til fleksjob, men at hun samtidig var for rask til førtidspension.

Dette er udtryk for en virkelig syg og ulovlig forvaltningspraksis i jobcenter Frederiksberg især set i lyset af, at den principielle Helsingørdom fra 9. september 2009 slog det fast med syvtommersøm, at: ”er en person ikke berettiget til førtidspension, og er det ikke muligt at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, skal den pågældende visiteres til fleksjob”.

Jobcenter Frederiksberg smed ulovligt denne borger på kontanthjælp og derefter ulovligt i et ressourceforløb, fordi kommunen mente, at det ikke kunne udelukkes, at borgerens arbejdsevne kunne udvikles, når de 2 mindreårige børn blev voksne og flyttede hjemmefra.
https://www.ombudsmanden.dk/myndighed…

Udskrift af den principielle Helsingørdom https://www.avisen.dk/_docs/Udskrift-…

SE MANGE ANDRE SAGER HVOR BITTEN VIVI JENSEN OG FORENINGEN LIVOVERLOV

Dokumenterer hvordan borgernes retssikkerhed sejler når de møder det kommunale system.

TAK til foreningen LivoverLov og Jane Philmann