Liste J bakker op om Internationale konventioner: Handicapkonventionen

SELVOM DANMARK HAR TILTRÅDT EN RÆKKE INTERNATIONALE KONVENTIONER KNIBER DER STADIG MED AT FÅ DEM UDFØRT I VIRKELIGHEDEN

Et oplagt eksempel på det er den Internationale Handicapkonvention eller det korrekte navn på konventionen:
FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap

Danmark ratificerede i 2009 FN’s Handicapkonvention og påtog sig derved en forpligtelse til at indrette sin lovgivning og administrative praksis i overensstemmelse med konventionens krav. Danmark tiltrådte tillægsprotokollen til konventionen den 23. september 2014.

Kilde: https://sm.dk/arbejdsomraader/handicap/handicappolitik/fn%E2%80%99s-konvention-om-rettigheder-for-personer-med-handicap

LISTE J STØTTER OM OP DE GÆLDENDE PRINCIPPER INDENFOR HANDICAP-OMRÅDET

Ligebehandlingsprincippet

Ligebehandling handler om, at alle skal have lige muligheder for at realisere deres drømme og potentialer. Det skal ikke nødvendigvis ske ved at behandle alle ens. Vi er alle født med forskellige forudsætninger, og nogle gange kan ligebehandling kun opnås ved at behandle mennesker forskelligt – ved at tage udgangspunkt i de mange forskellige faktorer, der i den konkrete situation har betydning for at opnå ligebehandling for det enkelte menneske.

Kompensationsprincippet

Kompensation gives for at overkomme de barrierer, som forhindrer børn, unge og voksne med handicap i at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Kompensation kan for eksempel gives i form af et varigt hjælpemiddel som en kørestol eller protese, men kan også gives i form af eksempelvis socialpædagogisk støtte eller hjemmehjælp.

<5>Sektoransvarlighedsprincippet

Handler om ansvarsfordelingen på handicapområdet. Alle offentlige myndigheder har et ansvar for, at deres tilbud er tilgængelige for mennesker med handicap og for at indtænke handicappolitiske aspekter i politikudviklingen på de respektive områder.

Solidaritetsprincippet

Betyder, at de fleste sociale ydelser – også på handicapområdet – betales over skatterne, og som udgangspunkt stilles gratis til rådighed for de borgere, der har behov for hjælp.

Kilde: https://sm.dk/arbejdsomraader/handicap/handicappolitik/de-danske-grundprincipper-paa-handicapomraadet

DET SER MEGET GRIMT UD NÅR ET KOMMNALT EJET TRAFIKSELSKAB NÆGTER AT HJÆLPE BORGERE I KØRESTOLE

Med at komme ind i bussen, og når landets kommuner “glemmer” at der skal være adgang for alle borgere til de kommunale forvaltninger, at kommunen “glemmer” at sørge for at kantstene udlignes med overgange, at kommuner “glemmer” at nedlægge ledesten når der lægges ny belægning på gader og stræder.

LISTE J KÆMPER FOR RETSSIKKERHED FOR ALLE BORGERE

Liste J Bitten Vivi Jensen Collage KV21 FrederiksbergOg når den kommunale forvaltning er en af de største arbejdspladser i kommunen bør kommunen ansætte handicappede arbejdstagere, og når det handler om lige-stilling ansætte mænd i børne/familieafdelingen og kvinder i vej og park/teknik o.l.
Kommunens medarbejdersammensætning bør afspejle befolkningssammensætningen så det undgås at den kommunale forvaltning udelukkende består af sammen generation, samme køn, etnisk ophav ect.
Længe leve mangfoldigheden og forskellighederne.

PS: Vi opfordrer Danske handicaporganisationer til at stævne landets kommuner når de ikke overholder sektoransvarlighedsprincippet og ikke har rettet ind efter henvendelser fra samme…