Politik

Det er på tide at prøve noget nyt…

Collage Liste J - Bitten Vivi Jensen
Kandidater KV21 Frederiksberg kommune – Liste J

Overlad IKKE kommunalpolitik til professionelle levebrødspolitikere men til borgere der ved hvad det
handler om… – Brug DIN stemme til kommunalvalget 2021 – stem J for Ja til borgerne og mennesket i centrum.

Bitten Vivi Jensen – DIT alternativ til kommunalvalget på Frederiksberg
Vi er en gruppe borgere i Frederiksberg kommune der har massive erfaringer med den kommunal forvaltning og dens praksisformer.
Vi vil nu repræsentere borgere i socialt udsatte positioner til kommunalvalget 2021 og vi har brug for DIN hjælp 🙂

Vi tilbyder dig et alternativ til de gamle politiske partier til kommunalvalget 2021 og
vi er ikke et parti men en BEVÆGELSE…

Her er vores valgprogram og de overordnede punkter vi går til valg på

Vi spiller bolden op af banen…

“Vi er en række borgere der har oplevet det magtfulde møde mellem det kommunale system og borger på egne kroppe der tager springet og opstiller til Kommunalvalg 2021”
Demokrati betyder jo: “Folkestyre”

HVORDAN VI SKILLER OS UD FRA DE ANDRE…?

➔ Stifter og spidskandidat Bitten Vivi Jensen er den mest kendte whistleblower indenfor det sociale område i Danmark – Nogensinde
➔ Bitten har nu i årevis kæmpet ulønnet og frivilligt for at de mange borgere der kommer i klemme i det kommunale system får indfriet og overholdt deres retssikkerhed.
Det ved de mange borgere Bitten & Co har hjulpet gennem mange år
➔ Bitten har nu et kendskab til gældende love/regler og uskrevne retsprincipper og en indsigt i gældende socialjura der ligger fuldt ud på højde med socialrådgivere og jurister – Altså dem der har fulgt med i “Timen”

VI ER BORGERE DER TÆNKER I BORGERRETTIGHEDER

➔ Alle opstillede kandidater på listen Bitten Vivi Jensen er borgere der har
egne erfaringer med det magtfulde møde mellem system og borger
➔ Vi arbejder med inddragelse og inklusion for alle borgere og ikke kun
for middel- og overklassen som de fleste politiske partier henvender sig
til
➔ Vi vil repræsentere borgere i socialt udsatte positioner og vi ved hvad
vi taler om. Vi vil selvfølgelig også repræsentere den brede befolkning.

Det handler om demokratisk repræsentation. Frederiksberg for hele folket – og ikke kun de specielt udvalgte

“Det er kommunens opgave at hjælpe borgere der har brug for hjælp, og IKKE at smadre deres liv”…

Hvis du vil se eksempler på hvordan borgere bliver behandlet i det kommunale system så: SE HER !!!

Bevægelsen ”Bitten Vivi Jensen” er en nyt midtersøgende bevægelse der ønsker dejlige Frederiksberg atter skal blive en kommune for alle borgere – præget af ordentlighed, rettidig omhu og og omsorg fra vugge til grav.
Borger skal ved en social begivenhed have hurtig og effektiv hjælp til selvhjælp og
silotænkning skal undgås.
Vi foreslår derfor sammenlægning af arbejdsmarkeds- social- samt familie-afdelingen.
Det skal være slut med at læse om skandaler i familie-, handicap/socialafdelingen samt
jobcenter.
Forebyggelse skal sammen med langsigtet investering betragtes som en økonomisk og
menneskelig investering frem for en udgift.
Den manglende rettidige omhu medfører menneskelige tragedier og uoverskuelige
økonomiske konsekvenser, som er en bombe under vores efterhånden smuldrende
velfærdssamfund.
En kæmpe regning er på vej og skal betales af den kommende generation.
Det er på tide at sadle om.

Børn & Unge

Vi ønsker omsorg og forebyggelse samt reelle og ikke papir minimumsnormeringer d.v.s. 1 pædagog til 3 vuggestuebørn og 1 til 6 børnehavebørn .
Børns med psykiske behov og problemer skal fortsat have forebyggende specialundervisning og ikke af sparehensyn forsøges inkluderet på et grundlag, der ikke er evidens for.
Handicapkonventionen skal overholdes, og børn samt handicappede skal leve et liv så nær det normale som muligt.
Skolesøgende børn med problemer bør tilbydes lektiehjælp samt evt. ordblindeundervisning i tide.
Unge mennesker skal medinddrages i aktivitetstilbud og mindrebemidlede skal tilbydes frikort til sport og aktiviteter.

Det fremgår af formålsparagraffen i Lov om social service Kap.11 §.46 at:
… –

Formålet er at børn og unge i socialt udsatte positioner skal have lige muligheder med andre børn & unge

Familieafdelingen

Personalet skal være veluddannede (socialrådgivere med faglig specialisering inden for børne/familieområdet) og lydhøre.
Børn skal ikke fjernes på et uvederhæftigt grundlag, og borger skal selv have lov til at vælge
psykolog til diverse undersøgelser.
Vi ønsker at de konstaterede og uvederhæftige 31 rapporter fra psykolog Finn West genoptages. Borgerne skal tages alvorligt og medinddrages samt respekteres til
den månedlige spørgetime, hvilket ikke sker.
Politikerne skal lytte i stedet for at udvandre, når de bliver gjort opmærksom på lovstridig
og umenneskelig sagsbehandling af bl.a. forældre og børns samt handicappede.
Ulovlige tvangsfjernelser af børn til en udgift på kr. 5000 pr. dag skal straks ophøre.
Dette blev afsløret af Berlingske i adskillige artikler og betragtet som århundreds
forvaltningsskandale. Indtil videre har 363 familier modtaget en undskyldning efter at
have fået ødelagt deres liv – uden at modtage nogen form for genoprejsning.

Ældreområdet

Ældreområdet skal genopbygges: Vi ønsker atter omsorgsfulde og uddannede pleje skal være en naturlig del i hensynet til svage ældre, så de mange akutte genindlæggelser undgås.
Borger skal tilbydes mulighed for vedligeholdende aktivering, socialt samvær, frisk luft og
hjemmelavet mad.
Dagtilbud for svage, hjemmeboende ældre skal genåbnes med uddannet personale.
Arbejdsmiljøet og lønnen skal være attraktive – og tiltrække det rette personale.
Ensomhed er den store dræber sammen med dehydrering og forstoppelse.
Det skal undgås.
Forebyggende seniorbofællesskaber, børnehaver og almindelige boliger skal prioriteres højt
til fælles glæde og samvær og glæde.
Kommunen skal tilbyde omsorg og medfølelse hele livet.
Aflastningsordninger for pårørende til demente og handicappede samt terminale for at undgå nedslidning
samt sammenbrud.

Jobcenter

Skal i samarbejde med borger forsøge at udvikle og ikke afvikle arbejdsevnen.
Lægeerklæringer skal respekteres og loven skal bruges til gunst for borger.
Praktikker samt arbejdsprøvninger skal have et reelt indhold, og borger skal afklares
efter max 2 år til fleksjob eller førtidspension.
Jobcenter skal være opsøgende mht. til at skaffe fleksjob til borgere med nedsat
arbejdsevne.
Borger skal have samme sagsbehandler i hele forløbet og det tværfaglige arbejde
skal have topprioritet i forsøget at hjælpe borgere videre.
Tilbud fra anden aktører skal kvalitetssikres.
Det skal forbydes at forværre borgers helbred og forsøge at udvikle en ikke
eksisterende arbejdsevne hos borger, der ikke en gang står til rådighed for sig selv.
Der er ikke gode grunde til at opfinde den dybe tallerken igen når gode erfaringer er
indhentet fra diverse forsøgs-projekter:
– Vi skal som kommune tage ved lære af vellykkede projekter fra bl.a.
Århus og Assens f.eks “Langtidsledige tager teten” o.l.

Boliger

Skandaløse boligsager inklusive borgmesterens kortsigtede boligspekulation skal ophøre…
Det samme gælder Blackstone-lignende forhold samt elendig eller ingen vedligeholdelse af boliger, der medfører udvikling af skimmelsvamp.
Der er boligmangel og bygninger skal ikke stå tomme som fx det blå hus.
Forsinkelser og foreløbig ekstra 30 millioner til renovering af svømmehallen skal undgås.
VI håber sådanne projekter kan udføres bedre med placering af (kæde)ansvar og billigst ikke altid er bedst.

Trafik & miljø

Vi ønsker en CO2 venlig by og udbygge den kollektive trafik samt flere cykelstier og biodiversiteten skal være i højsædet.
Kan der etableres tag-haver og øko-fællesskaber i byen til gavn for borgere og miljøet…?
Genbrug og reperationer af defekt udstyr, kompostering, by-haver..?
Skolehaver og sansehaver til de ældre borgere…

Det er kun fantasien der sætter grænser – og grænsen ER nået:
Vi er nødt til at tænke i helt nye baner…
Frederiksberg skal være en grøn og miljøvenlig by.

Vi vil samarbejde med alle aktører der understøtter den nødvendige grønne omstilling.

Erhvervsliv

Det lokale erhvervsliv skal støttes også økonomisk i at tage lærlinge og elever. Tendenser til kriminalitet skal bekæmpes i tide med en helhedsorienteret sagsbehandling – gerne i samarbejde med det lokale
erhvervsliv og evt. en mentor.
Der bør skabes et frugtbart samarbejde med jobcenter, og kommunen bør tilstræbe erhvervsvenlighed over for de små lokale forretninger.

Frederiksberg er røget 22 pladser ned af rangstien mht. at være en attraktiv erhvervskommune.

Der ligger mange ordinære jobs i omstillingen fra industrisamfundet til grønne jobs:
Det handler om et nødvendigt paradigmeskifte

Åbenhed

Der er brug for en uafhængig borgerrådgiver og whistleblowerordning samt at ansattes ytringsfrihed
respekteres.
Engang var Frederiksberg en socialkonservativ kommune, der holdt hånden under de svage og en god kommune at arbejde i.
Vi ønsker de tider tilbage, hvor vi med rette kan kalde Frederiksberg en by for alle, som prioriterer forebyggelse og fællesskab samt respekt for det enkelte individ – fordi det er billigst og bedst. Vi har visioner om en mere
menneskelig by præget af omsorg .
Som bekendt skal et samfund karakteriseres på, hvordan det behandler sine svageste medborgere.
Og ikke det stik modsatte:

Hvordan dem med social kapital altid kommer i første række 🙂

Diverse

Hospitalsgrunden skal være for alle Frederiksbergborgere
Vi ønsker ikke en gentagelse af Carlsberg-byen.
Fællesskaber også på tværs af generationer, livsglæde, kunst, kultur og
byhaver, betalelige boliger samt biodiversitet skal være i højsædet og ske
i samarbejde med borgerne.
Seniorboliger er oplagt sammen med plejehjem i aktiverende og stimulerende
omgivelser hvor børneinstitutioner indgår som naturligt et naturligt led i
fællesskabet. Det skal blive godt, smukt og muligt at leve et liv fuld af oplevelser
og glæde i skønhed, hvor generationerne beriger hinanden.
Omsorgssvigt skal undgås og personalet sikres bedre et bedre arbejdsmiljø.

Jeg kan kort oplyse, jeg har arbejdet 9 år i kommunen som visitator. Jeg er årgang 1952, Frederiksbergs whistleblower og kommer fra en baggrund med misbrug, svigt og fattigdom. Jeg var en af de børn, der sammen med Godhavns-drengene fik en undskyldning af Mette Frederiksen på Marienborg p.g.a. omsorgssvigt.
Jeg har været så heldig at opleve velfærdssamfundet og fik massiv hjælp til psykolog, revalidering og bolig.
Det er jeg samfundet dybt taknemmelig for.
Den form for hjælp findes ikke i dagens samfund, hvor borgeren mødes mistillid og umyndiggøres. I stedet for at få en hjælpende hånd får borger med et håndkantslag. Langsommelig sagsbehandling virker som en tidsubestemt straf op til 10 år eller mere. Det medfører menneskelig lidelse, psykisk belastning samt forværring af funktionsniveauet. Vi vil et opgør med silotænkning.
Vir bekæmper at socialpolitik er afløst af arbejdsmarkedspolitik samt regelstyring er afløst af økonomistyring.
VORES HOLD Til kommunalvalg 2021 >>

Hvad folk siger om Bitten…

“Hun er et af den modigste mennesker jeg nogensinde har
mødt og den vigtigste whistleblower indenfor det sociale område i Danmark – nogen sinde”

Privat socialrådgiver

Gør os endnu bedre ved at slutte dig til fællesskabet:
Ingen kan alt men alle kan noget…

● Vi har brug for din stemme, dine forslag og erfaringer så vi kan blive endnu bedre
til at repræsentere borgerne